Hướng dẫn cài đặt wifi marketing cho Mikrotik với WifiBiz

Các bước cài đặt wifi marketing trên Mikrotik

  1. Tạo thiết bị trên trang admin.wifibiz.net để lấy link của trang chào (có dạng: https://wifibiz.net/wifi/NAS_ID)

  2. Tạo dịch vụ hotspot mặc định của Mikrotik

  3. Tinh chỉnh tham số hotspot

Chi tiết cách thực hiện

Tạo dịch vụ hotspot

Vào menu IP >> Hotspot và bấm nút Hotspot Setup, sau đó điền các tham số thích hợp

Tinh chỉnh tham số Hotspot

1. Sửa tên hotspot server

Sau khi tạo dịch vụ hotspot mặc định của Mikrotik ta sẽ có một hotspot server như trong hình dưới đây với tên là hotspot1 có profile tương ứng là hsprof1

Bấm đúp chuột vào dòng server để sửa tên với link trang chào.

2. Sửa hotspot server profile

Chuyển qua tab Server Profile

Tick chọn phương thức đăng nhập

3. Sửa default user profile

Qua tab User Profiles

4. Thêm các tham số cần thiết bằng cách

Copy đoạn mã dưới đây sang notepad và thay đổi biến <HOTSPOT_SERVER> bằng thư mục của hotspot server đã tạo (thường thư mục sẽ là /hotspot)

Mở cửa sổ Terminal trong Winbox và copy/paste đoạn mã đã sửa trên notepad.

/ip hotspot walled-garden
add dst-host=wifibiz.net
add dst-host=api.wifibiz.net
add dst-host=static.wifibiz.net
add dst-host=analytics.smartwifi.vn
add dst-host=*.wifibiz.net
add dst-host=*smartwifi*
add dst-host=use.fontawesome.com dst-port=443
add dst-host=maxcdn.bootstrapcdn.com dst-port=443
add dst-host=fonts.googleapis.com dst-port=443
/radius
add address=178.128.51.224 secret=Zi0HgArisaKoevwz service=hotspot timeout=10s
/tool fetch url="https://raw.githubusercontent.com/smartwifivn/mikrotik-hotspot/master/login.html" \
    mode=https dst-path=/<HOTSPOT_FOLDER>/login.html
/tool fetch url="https://raw.githubusercontent.com/smartwifivn/mikrotik-hotspot/master/alogin.html" \
    mode=https dst-path=/<HOTSPOT_FOLDER>/alogin.html

Hoàn thành

Tới đây thì wifi marketing đã có thể hoạt động, nếu chưa trơn chu, bạn có thể reboot lại router để thử.

Một số trường hợp trang đăng nhập không hiển thị (mà hiển thị trang đăng nhập mặc định của Mikrotik) thì bạn có thể sửa bằng cách tải file sau, giải nén và upload 2 file login.html và alogin.html vào thư mục hotspot của dịch vụ vừa tạo.

Nếu bạn gặp khó khăn vui lòng liên hệ đội ngũ support bằng cách tạo ticket từ trang web này hoặc liên hệ với thông tin đăng trên trang web: https://smartwifi.com.vn

Last updated