Tham số hệ thống
Các tham số cơ bản sử dụng để cài đặt Wifi Marketing

1. Radius Server

  • IP: 178.128.51.224
  • Secret: Zi0HgArisaKoevwz

2. Danh sách các domain sử dụng bởi hệ thống WifiBiz

1
wifibiz.net
2
api.wifibiz.net
3
static.wifibiz.net
4
*.smartwifi.vn
5
use.fontawesome.com
6
maxcdn.bootstrapcdn.com
7
fonts.googleapis.com
Copied!
Các domain này cần được đưa vào danh sách Whitelist hay còn gọi là Walled-Garden khi cài đặt hotspot trên thiết bị.
Đây chính là danh sách các trang web được truy cập miễn phí ngay cả khi chưa đăng nhập wifi.

3. Danh sách IP của Facebook

Sử dụng khi cài đặt đăng nhập Wifi bằng tài khoản Facebook. Đây là các IP nên được đưa vào danh sách Whitelist bên cạnh các domain của Facebook.
1
74.119.76.0/22
2
69.63.176.0/20
3
66.220.144.0/20
4
45.64.40.0/22
5
31.13.64.0/18
6
31.13.24.0/21
7
204.15.20.0/22
8
199.201.64.0/22
9
173.252.64.0/18
10
157.240.0.0/16
11
69.171.224.0/19
12
103.4.96.0/22
13
129.134.0.0/16
14
179.60.192.0/22
15
185.60.216.0/22
16
17
*.facebook.com
18
*.fb.com
19
*.facebook.net
20
*.fbcdn.net
21
*.akamaihd.net
Copied!
Last modified 1yr ago